Μετρητής υγρασίας σε σκόνη

 

humidity sensor 4Ο προσδιορισμός της υγρασίας ενός υλικού είναι μια εργαστηριακή διεργασία η οποία είναι χρονοβόρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αργοπορημένη ρύθμιση της διεργασίας και κατά συνέπεια την αύξηση του κόστους.

Ο αισθητήρας MSENS της SWR ENGINEERING GmbH μετρά συνεχώς την υγρασία με την βοήθεια μικροκυμάτων. Το αισθητήριο είναι τοποθετημένο σε ανοξείδωτη φλάντζα και προστατεύεται με κεραμικό κάλυμμα από την επαφή του με το υλικό.

Η κυριότερη παράμετρος για την σωστή μέτρηση της υγρασίας του υλικού είναι η επιλογή του σωστού σημείου εγκατάστασης του αισθητηρίου. Πρέπει το αισθητήριο να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το μετρούμενο υλικό. Διαθέτει έξοδο 4-20 mA και 2 ψηφιακές εξόδους. Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις Ex-zones και σε θερμοκρασίες έως και 120 oC.

Αντιπροσωπείες