Ο έλεγχος του scrubber SO2 πάνω σε ένα πλοίο είναι μια πολύ δύσκολη διεργασία λόγω των άκρως διαβρωτικών αερίων και της περιεχόμενης τους υγρασίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα extractive συστήματα μέτρησης αερίων εκπομπών απαιτούν ψηλά επίπεδα συντήρησης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.

 

Το σύστημα Μ800 της εταιρείας OPSIS δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα, αφού χρησιμοποιεί την τεχνική open path με την μέθοδο DOAS, το οποίο λειτουργεί χωρίς καμία επαφή με το μετρούμενο δείγμα. Μια φωτεινή δέσμη διασχίζει την καμινάδα και στην συνέχεια αφού διαβιβάζεται μέσω οπτικής ίνας φθάνει στο φασματοφωτόμετρο το οποίο έχει την δυνατότητα να μετρά όλα τα απαιτούμενα αέρια (SO2, CO2, NΟX, κ.α.) βάσει πιστοποιημένης μεθόδου.

 

Το % κ.β. ποσοστό του S στο bunkeroil μετριέται βάσει του λόγου SO2/CO2 το οποίο πρέπει να είναι <4.3%. Ο αναλυτής μπορεί να μετρήσει ταυτόχρονα περισσότερες της μια καμινάδες με την βοήθεια multiplexer, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος αγοράς και χρήσης.

Αντιπροσωπείες