Παραγωγή γιαλιού

 

Στην παραγωγή γυαλιού και μονωτικών υλικών (πχ πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας) καθώς και στην παραγωγή υλικών τα οποία χρησιμοποιούν συνδετικά υλικά (πχ παραγωγή μοριοσανίδας), χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες τοξικών υλικών όπως φαινόλες και φορμαλδεύδη, τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις εκπομπές των αερίων. Παρόλα αυτά η μέτρηση αυτών των αερίων είναι μια δύσκολη υπόθεση λόγω της φύσης της διεργασίας. Τα διαβρωτικά αέρια μαζί με τα ψηλά επίπεδα κολλώδους σκόνης κάνουν την συνεχή μέτρηση με την δειγματοληψία πρακτικά αδύνατη.

Όλες αυτοί οι μέθοδοι απαιτούν τον αποτελεσματικό έλεγχό τους, τόσο για νομικούς όσο και για οικονομικούς λόγους. Τα μετρητικά συστήματα της OPSIS είναι σχεδιασμένα για αυτές τις εφαρμογές. Τα συστήματα αυτά βασίζονται στην οπτική μέθοδο DOAS για το UV & IR και την τεχνολογία TDL. Ο συνδιασμός αυτών των τεχνικών κάνει τα συστήματα OPSIS τα πλέον κατάλληλα για αυτές τις εφαρμογές. Μερικά από τα μετρούμενα αέρια είναι :

  • Οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2)
  • Οξείδια του θείου (SO2, SO3)
  • Φαινόλες και φορμαλδεύδη
  • Αμμωνία (ΝΗ3), υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF), υδροκυάνιο (HCN)
  • Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO & CO2)
  • Ολικός υδράργυρος (Hg total)
  • Νερό, οξυγόνο και τουλάχιστον 25 επιπλέον αέρια

Η μέθοδος DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) είναι ένα open path σύστημα μέτρησης αερίων χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία δείγματος. Το μετρητικό σύστημα DOAS δεν επηρεάζεται από την υγρασία, την σκόνη και την θερμοκρασία του μετρούμενου αερίου, ενώ έχει την δυνατότητα μέτρησης πολλαπλών ενώσεων χωρίς πρόσθεση επιπλέον hardware.

Το μετρητικό σύστημα DOAS μπορεί να μετρά ταυτόχρονα περισσότερα από ένα monitoring paths. Επίσης η OPSIS AB διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αφού διαθέτει αντίστοιχο πακέτο λογισμικού, το οποίο πληρεί την ευρωπαική νομοθεσία. Τα συστήματα OPSIS είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης όπως TUV, MCERTS, κ.α.

Αντιπροσωπείες