Χημική βιομηχανία

 

chem industry 4

 Η χρήση συστημάτων μέτρησης αερίων σε καμινάδες και σε αεραγωγούς είναι πολύ σημαντική στην χημική βιομηχανία τόσο για την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής όσο και για τον έλεγχο των εκπομπών. Παρόλα αυτά η φύση των χημικών διεργασιών βάζει πολλούς περιορισμούς στην αποτελεσματική μέτρηση των αερίων. Το διαβρωτικό περιβάλλον συνδιασμένο με τις ψηλές συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων κάνει κατάλληλα για χρήση μόνο τα συστήματα open path.

 

Τα μετρητικά συστήματα της OPSIS είναι σχεδιασμένα για αυτές τις εφαρμογές. Τα συστήματα αυτά βασίζονται στην οπτική μέθοδο DOAS για το UV & IR και TDL. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών κάνει τα συστήματα OPSIS τα πλέον κατάλληλα για αυτές τις εφαρμογές. Μερικά από τα μετρούμενα αέρια είναι :

 • Οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2)
 • Οξείδια του θείου (SO2, SO3)
 • Αμμωνία (ΝΗ3), υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF), υδροκυάνιο (HCN)
 • Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO & CO2)
 • Ολικός υδράργυρος (Hg total)
 • Νερό, οξυγόνο και τουλάχιστον 25 επιπλέον αέρια

 

Η μέθοδος DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) είναι ένα open path σύστημα μέτρησης αερίων χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία δείγματος. Το μετρητικό σύστημα DOAS δεν επηρεάζεται από την υγρασία, την σκόνη και την θερμοκρασία του μετρούμενου αερίου, ενώ έχει την δυνατότητα μέτρησης πολλαπλών ενώσεων χωρίς πρόσθεση επιπλέον hardware.

 

Το μετρητικό σύστημα DOAS μπορεί να μετρά ταυτόχρονα περισσότερα από ένα monitoring paths. Πχ ένα σύστημα μπορεί να μετρά ταυτόχρονα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο ενός συστήματος SCR ή SNCR όλα τα απαιτούμενα αέρια όπως NO, NO2, NH3, SO2, HF, HCl, Hg και HCN.

 

Μερικές από τις παραγωγικές διεργασίες στις οποίες βρίσκουν εφαρμογές τα συστήματα της OPSIS είναι:

 • Μέτρηση υδραργύρου, στυρενίου και πολλών άλλων αερίων στην χημική βιομηχανία
 • Μέτρηση ολικού θείου σε διυλιστήρια
 • Μέτρηση χλωρίου Cl2, ClΟ2, όζοντος Ο3 και διθειάνθρακα CS2 σε παραγωγή χαρτιού και χαρτοπολτού
 • Μέτρηση ψηλών συγκεντρώσεων SO2 & SO3 σε μονάδες παραγωγής θειικού οξέος.
 • Μέτρηση διαφόρων αερίων όπως NO, NO2, NH3, SO2, H2Ο, Ν2Ο σε μονάδα παραγωγής λιπασμάτων

 

Επίσης η OPSIS AB διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αφού διαθέτει αντίστοιχο πακέτο λογισμικού, το οποίο πληρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα συστήματα OPSIS είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης όπως TUV, MCERTS, κ.α.

Αντιπροσωπείες