Παραγωγή ενέργειας

electricity product 4Η αύξηση στην παραγωγή ενέργειας είναι παράλληλη με την επίδραση στο περιβάλλον και έτσι απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος των διεργασιών με σκοπό την μείωση των εκπομπών με την χρήση συστημάτων «καθαρισμού» των καυσαερίων. Τα συστήματα αυτά απαιτούν αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των αέριων εκπομπών έτσι ώστε να βελτιώνεται η διεργασία συνεχώς και κατά συνέπεια να μειώνεται το κόστος λειτουργίας, να αυξάνεται η απόδοση και ταυτόχρονα να πληρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

Τα μετρητικά συστήματα της OPSIS είναι σχεδιασμένα για αυτές τις εφαρμογές. Τα συστήματα αυτά βασίζονται στην οπτική μέθοδο DOAS για το UV & IR και στην μέθοδο TDL. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών κάνει τα συστήματα OPSIS τα πλέον κατάλληλα για αυτές τις εφαρμογές. Μερικά από τα μετρούμενα αέρια είναι:

  • Οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2)
  • Οξείδια του θείου (SO2, SO3)
  • Αμμωνία (ΝΗ3), υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF), υδροκυάνιο (HCN)
  • Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO & CO2)
  • Ολικός υδράργυρος (Hg total)
  • Νερό, οξυγόνο και τουλάχιστον 25 επιπλέον αέρια

 

Η μέθοδος DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) είναι ένα open path σύστημα μέτρησης αερίων χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία δείγματος. Το μετρητικό σύστημα DOAS δεν επηρεάζεται από την υγρασία, την σκόνη και την θερμοκρασία του μετρούμενου αερίου, ενώ έχει την δυνατότητα μέτρησης πολλαπλών ενώσεων χωρίς πρόσθεση επιπλέον hardware.

 

Το μετρητικό σύστημα DOAS μπορεί να μετρά ταυτόχρονα περισσότερα από ένα monitoring paths. Πχ ένα σύστημα μπορεί να μετρά ταυτόχρονα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο ενός συστήματος SCR ή SNCR όλα τα απαιτούμενα αέρια όπως NO, NO2, NH3, SO2, HF, HCl, Hg και HCN.

 

Επίσης η OPSIS AB διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αφού διαθέτει αντίστοιχο πακέτο λογισμικού, το οποίο πληρεί την ευρωπαική νομοθεσία. Τα συστήματα OPSIS είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης όπως TUV, MCERTS, κ.α.

Αντιπροσωπείες