Ρευστοστερεά κλίνη

 

Σε μια ρευστοστερεά κλίνη η ταχύτητα του υγρού (ή αερίου) ρυθμίζεται έτσι ώστε το στερεό να έχει ταχύτητα τέτοια ώστε να έχει χαρακτηριστικά ρευστού. Οι κλίνες χρησιμοποιούνται σε καταλυτικές αντιδράσεις ή για μεταφορά θερμότητας. Με την βελτιστοποίηση της διεργασίας προκύπτει η μέγιστη δυνατή ανάμιξη και καλύτερο θερμοκρασιακό προφίλ.

Στην πράξη με την βοήθεια της βιομηχανικής τομογραφίας επιτυγχάνεται ο στόχος της βελτιστοποίησης, αφού η τομογραφία «κοιτάει» στο εσωτερικό της κλίνης χωρίς να εμποδίζει την ροή των υλικών.

Αντιπροσωπείες